Härmed kallas medlemmar i Diabetesföreningen i Uppsala m o till ÅRSMÖTE

NÄR: Onsdag den 20 mars 2024 klockan 18.00
VAR:
Kungsgatan 62, 5 tr
ANMÄLAN: Meddela gärna deltagande till uppsala@diabetes.se

Vi bjuder på enklare förtäring i samband med årsmötet.
Motioner skall vara inlämnade senast den 28 februari

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare tillika rösträknare att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 7. Godkännande om mötets behöriga utlysande
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2023
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 11. Beslut om arvoden och reseersättning
 12. Val

  Ordförande 1 år
  Kassör 1 år
  Ordinarie ledamöter 2 år, 3 st
  Ersättare 1 år, 2 st
  Revisor 2 år
  Revisorsersättare 1 år
  Valberedning 1 år, 3 st

13. Länsföreningen, nominering av ordförande 1 år

Länsföreningen, val av ersättare 1 år
Länsföreningen, ombud till årsmötet, 6 st

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2025Inkomna motioner
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutning

        VÄLKOMNA!