Vi inbjuder alla medlemmar till årsmöte
(alt. digitalt möte via länk)

När: onsdag 23 mars

Plats: Lokal Storan, Kungsgatan 62, 5 tr

Tid: 18.00

Vi bjuder på enklare förtäring i samband med mötet.

Anmälan för deltagande senast 19 mars till uppsala@diabetes.se (även länk fås härifrån)


Ladda ned pdf-fil här»

Härmed kallas medlemmar i föreningen till ÅRSMÖTE onsdag 23 mars

Plats: Lokal Storan, Kungsgatan 62, 5 tr (alt.digitalt möte via länk)
Tid: 18.00 Vi bjuder på enklare förtäring i samband med mötet.

Anmälan för deltagande senast 19 mars till uppsala@diabetes.se (även länk fås härifrån) Vill du engagera dig i styrelsearbete så hör av dig till Rolf Kärne på tel 018-42 56 41 eller mejla till uppsala@diabetes.se

Motion skall vara inlämnad senast den 2 mars

Föredragningslista
1 Årsmötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
5 Fastställande av röstlängd
6 Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
7 Godkännande av föredragningslistan
8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2021
9 Revisionsberättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Beslut om arvoden och reseersättning
12 Val
Ordförande 1 år
Kassör 1 år
Ordinarie ledamöter 2 år, 3 st
Ersättare 1 år, 2 st
Revisor 2 år
Revisorsersättare 1 år
Valberedning 1 år, 3 st
13 Länsföreningen, nominering av ordförande 1 år
Länsföreningen, val av ersättare 1 år
Länsföreningen, ombud årsmötet, 6 st
14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
15 Inkomna motioner
16 Övriga frågor
17 Årsmötets avslutning